Laat je mening horen over het event!

ANBI

Naam van de instelling
Stichting Giathlon

RSIN (fiscaal nummer)
855265383

Contactgegevens
Stichting Giathlon
Burgemeester A. Colijnweg 2 – 1e etage
1182 AL Amstelveen
020-7372170
info@giathlon.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doel het verwerven van gelden voor de gehandicaptensport in Nederland en het geven van voorlichting aan het Nederlandse publiek over gehandicaptensport.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer;

  1. Het organiseren van indoor triathlon activiteiten
  2. Het geven van lezingen en seminars
  3. Het uitgeven van publicaties

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan en begroting
De stichting heeft een beleidsplan en een begroting. Onderstaand een samenvatting van het beleidsplan. Mocht u geïnteresseerd zijn in de complete versie van het beleidsplan dan kunt u deze opvragen via bestuur@giathlon.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestaat uit een door Fonds Gehandicaptensport en het Yvonne van Gennip Talent Fonds te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan drie, dan blijft het bestuur volledig bevoegd; het bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders.

Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Bestuurders mogen niet met elkaar samenwonend zijn, met elkaar geregistreerd als partner zijn, met elkaar gehuwd zijn of anderszins aanverwant of bloedverwant tot en met de vierde graad van elkaar zijn.

Bekijk onze bestuurders

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De bestuurders kunnen gemaakte onkosten declareren op basis van werkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten. De km vergoeding is € 0,25 per kilometer.

Het bestuur kan een continuïteitsvermogen vaststellen. Het vermogen zal niet groter zijn dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2015 lanceert de Stichting Giathlon een uniek, spraakmakend fondsenwervend event voor de particuliere en zakelijke markt.

Stichting Giathlon is van mening dat het van groot belang is dat er een groots sportief fondsen wervend evenement wordt georganiseerd voor de gehandicaptensport in Nederland.

De inkomsten worden geïnvesteerd in top- en breedtesport projecten. Zo wordt er in het Nederlands Paralympisch Team geïnvesteerd maar er is name aandacht voor de algemene doelstelling van Fonds Gehandicaptensport en het Yvonne van Gennip Talent Fonds: Gehandicaptensport meer vanzelfsprekend maken in Nederland en het sporten dicht bij huis voor mensen met een handicap.

Naast inschrijvingsgeld committeren de deelnemers zich aan Stichting Giathlon door sponsoring/donaties door hun (directe) omgeving. De inschrijfgelden dienen de kosten van het event te dekken. De donatie wordt volledig besteed aan de doelstellingen van Stichting Giathlon. Het event moet beschikken over doorgroeimogelijkheden die passen bij de ambities en het beleid van Stichting Giathlon.

Het event heeft een toevoegde waarde hebben voor zowel de duursporters (FUN) als de prestatieve sporter (TRAINING) en de betrokken sporter (ACTIE).

Het aantal deelnemers en de grootte van de groep zijn een belangrijk aandachtspunt omdat een indoor triatlon meer organisatorische beperkingen heeft dan een outdoor triatlon. De triatlon aan te bieden met een tijdslot per onderdeel. Het programma is dan beheersbaar. De deelnemers gaan vanaf het startmoment een bepaalde tijd per onderdeel voltooien, 10 minuten zwemmen, 30 minuten fietsen en 20 minuten hardlopen. Iedere deelnemer kan dan in deze tijd zijn maximale aantal kilometers halen. De optelsom van de behaalde afstanden op de verschillende onderdelen bepaalt de eindranking.

De stichting is opgericht om gelden te verwerven voor de gehandicaptensport. In de doelstelling is bepaald dat Fonds Gehandicaptensport het netto resultaat van de stichting jaarlijks krijgt uitgekeerd.

ANBI Status
ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Instellingen kunnen vragen om aangewezen te worden als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Stichting Giathlon is erkend als ANBI door de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 8552 65 383. Dit is van belang omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI-status voor sponsoren van Stichting Giathlon zijn:

  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Fonds Gehandicaptensport;
  • Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

Kijk voor meer informatie over de aftrek van giften op de website van de Belastingdienst.

×