Laat je mening horen over het event!

Algemene voorwaarden deelname Stichting Giathlon

 1. De Giathlon is een initiatief en programma van de Stichting Giathlon
 2. Doelstelling van Stichting Giathlon is aandacht en opbrengsten genereren voor gehandicaptensport middels een indoor Triatlon met tijdslot op zondag 7 april 2019 in de Sportboulevard Dordrecht.
 3. De Giathlon vindt plaats als de benodigde vergunning is verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting Giathlon verantwoordelijk is voor de inhoud het Giathlon programma en de inhoud van de website www.giathlon.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. De opbrengst van de Giathlon, dat wil zeggen inschrijfgelden en donatiegelden, minus de kosten van het betalingsverkeer en de kosten voor de organisatie van het evenement, komen ten goede aan Stichting Giathlon. Een eventueel surplus wordt gedoneerd aan Fonds Gehandicaptensport. De Giathlon heeft een ANBI status. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting De Giathlon is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding, wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren tot een maximum van €1.500 per persoon. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, kunnen een reiskostenvergoeding krijgen. Het RSIN van de Giathlon is 855265383.
 6. De donaties die door de deelnemers worden opgehaald gaan rechtstreeks naar Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport heeft het CBF keurmerk en de ANBI status. Met de rechtstreekse donatie aan Fonds Gehandicaptensport kan worden gegarandeerd dat 100% van de donaties worden besteed aan de gehandicaptensport. De donaties gaan rechtstreeks naar NL98ABNA042774565 t.n.v. Fonds Gehandicaptensport. Het RSIN van Fonds Gehandicaptensport is 003827513.
 7. Op de totaal-donatieteller op de homepage van www.giathlon.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. Op de persoonlijke pagina van de deelnemer maken we het brutobedrag inzichtelijk. De transactiekosten bedragen om en nabij de € 0,40 cent per transactie (afhankelijk van de gekozen betaalmethode). Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving al dan niet te betalen.
 8. Het bestuur van de Stichting Giathlon houdt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten en heeft hiervoor een administratie ingericht. De stichting wordt gecontroleerd door een accountant en zal jaarlijks verslag doen.
 9. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Giathlon conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van de Giathlon voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
 10. Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 11. De Giathlon behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Giathlon 2018.
 12. De Stichting Giathlon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na 1 november 2018 het Giathlon programma te beëindigen. De Stichting Giathlon is niet aansprakelijk voor door deelnemers gemaakte kosten wanneer de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon ten gevolge van overmacht afgelast worden.
 13. De Stichting Giathlon behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan Fonds Gehandicaptensport en worden niet geretourneerd. Dit geldt tevens voor het kids programma.
 14. De Stichting Giathlon maakt samen met Fonds Gehandicaptensport na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de activiteiten waar dit donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze activiteiten. Deelnemers krijgen tot en met 7 april 2019 de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deelnemen

 1. Er kunnen maximaal 500 individuele deelnemers (incl. bedrijventeams) meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal aan te verhogen. 
 2. Elke individuele deelnemer (minimaal 14 jaar, niet zwanger,gezond en in bezit van een geldig zwemdiploma A zie ook incl. punt 8 hierna, die zich individueel inschrijft, betaalt € 25,- inschrijfgeld (inclusief BTW) en spant zich in om donatiegeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. Fonds Gehandicaptensport.
 3. Een deelnemer aan de Giathlon kids betaalt €5,- en spant zich in om minimaal € 25,- donatiegeld op te halen.
 4. Iedere deelnemer is verplicht een dag licentie af te nemen via de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Met deze licentie is de deelnemer verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. De voorwaarden zijn vastgelegd in de polisvoorwaarden en zijn op te vragen bij de Stichting Giathlon.
 5. Ieder business team betaalt €950,- inschrijfgeld (ex btw) en spant zich in om minimaal €450,- aan donatiegelden per team (3 personen) op te halen en te doneren.
 6. Een deelnemer is minimaal 14 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben en moet minimaal in bezit zijn van een geldig zwemdiploma A. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Een deelnemer aan de Giathlon kids is 8 t/m 13 jaar oud. De begeleider van het kind is 18 jaar of ouder.
 7. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de gehele event locatie. NTB leden worden gevraagd naar hun NTB licentiebewijs.
 8. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.giathlon.nl. Is de betaling niet binnen 10 dagen na inschrijving juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 9. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 25 maart 2018 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@giathlon.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Dit komt 100% ten goede aan Stichting Giathlon.
 10. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 7 april 2019 overgemaakt te zijn.
 11. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-/rekeningnummer NL98ABNA042774565 van Fonds Gehandicaptensport.
 12. Deelnemers die individueel meer dan €450,- donatie geld ophalen zijn verzekerd van een startplek bij de eerste volgende editie van de Giathlon. Deelnemers die dit niet hebben behaald worden bij de eerstvolgende editie van de Giathlon in principe uitgesloten van deelname.
 13. Deelname aan de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Giathlon op 7 april 2019 of op of tijdens de side events en voorafgaand aan de Giathlon-trainingsavonden. Voor zover toch aansprakelijkheid op de organisatie zou komen te rusten is de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 14. Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mochten lijden ten gevolge van hun overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door hun deelname aan de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon.
 15. Deelnemers die niet in bezit zijn van een NTB lidmaatschap of NTB atletenlicentie nemen bij de inschrijving automatisch een NTB daglicentie af á €5,00. Stichting Giathlon doet een bijdrage van €2,50 aan deze daglicentie. Deze daglicentie omvat een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een bijdrage aan de NTB voor de aangepaste triathlonsport. Zie hier voor meer informatie over de NTB daglicenties. Deelnemers aan de kids zijn uitgesloten van een licentiebijdrage maar vallen wel onder de reglementen van de NTB daglicenties.
 16. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon.
 17. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Giathlon, Giathlon kids en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Giathlon. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 18. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams

 1. Een business team bestaat uit maximaal 3 deelnemers van personen ouder dan 14 jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Een business team betaald € 950,- excl. btw inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de site www. giathlon.nl via een factuur.
 3. Is de betaling niet binnen 14 dagen, na ontvangen factuur, juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 4. Er kunnen maximaal 100 bedrijventeams meedoen, tenzij het bestuur van de stichting besluit dit aantal te verhogen.
 5. Een business team conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting om donatiegelden te werven, welke via de business-team-pagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 7 april 2019 te zijn overgemaakt.
 6. Businessteams die niet aan de inspanningsverplichting hebben voldaan, worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie.
 7. Businessteams die de inspanningsverplichting  in een keer willen afkopen dienen contact op te nemen met de organisatie via info@giathlon.nl.
 8. Businessteams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 9. Per bedrijf mogen er maximaal 15 business teams worden ingeschreven. Met uitzondering van bedrijfsdeelnemers via de hoofdsponsor en sponsors. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de Giathlon wordt via een chipsysteem en telsysteem de tijd geregistreerd. Tijdens het event vindt een prijsuitreiking plaats voor de snelst deelnemende man/vrouw in de categorieën (wedstrijdwave) prominenten en recreanten. Voor de bedrijvenwave is een aparte prijs voor het snelste bedrijfsteam. Ook voor het snelste Giathlon kid is er een aparte prijs. De beste fondsenwervers (met de hoogste donatieopbrengsten) uit de verschillende categorieën worden ook beloond met een hoofdprijs.

Side event: Giathlon kids

 1. Op 7 april 2019 organiseren we in de middag een side-event voor kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 13 jaar.
 2. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt €5,- voor een kind en begeleider, het kind spant zich in om minimaal € 25 donatiegeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. Fonds Gehandicaptensport.
 3. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie op 7 april 2019 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico van kind en begeleider. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor de risico’s van het zwemmen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 4. Er kunnen maximaal 100 kinderen meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal te verhogen. De begeleider doet niet mee aan de Giathlon maar hebben een begeleidende rol voor de deelnemer aan de Giathlon kids.
 5. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (7 april 2019) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de evenementenlocatie.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.giathlon.nl. Is de betaling niet binnen 10 dagen na inschrijving juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 7. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 7 april 2019 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@giathlon.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Dit komt 100% ten goede aan Fonds Gehandicaptensport.
 8. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 9. Het donatiegeld dient uiterlijk 7 april 2019 overgemaakt te zijn.
 10. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer NL98ABNA042774565 van Fonds Gehandicaptensport.
 11. Deelname aan de Giathlon kids is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Giathlon op zondag 7 april 2019 of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand aan 7 april 2019. Voor zover toch aansprakelijkheid op de organisatie zou komen te rusten is de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 12. Deelnemers aan het kids event dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mochten lijden ten gevolge van hun overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door hun deelname aan Giathlon kids en/of de daaraan voorafgaande georganiseerde trainingen.
 13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 14. De organisatie van de Giathlon kids vindt alleen dan plaats indien de NTB de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 15. De Stichting Giathlon behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of te weinig animo te annuleren. Inschrijfgelden worden, alleen bij volledige annulering na aftrek van organisatiekosten en transactiekosten dan teruggestort. Donatiegelden komen rechtstreeks ten goede aan de stichting Giathlon en worden niet terug gestort.

Fonds Gehandicaptensport heeft ANBI-status

Stichting Giathlon is erkend als ANBI door de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 8552 65 383.

De donaties die deelnemers realiseren gaan rechtstreeks naar Fonds Gehandicaptensport die zowel de ANBI status als CBF keurmerk heeft. De Belastingdienst heeft Fonds Gehandicaptensport met ingang van 1 januari 2008 de zogenaamde ANBI-status verleend. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het registratienummer wat hierbij hoort is 003827513. Dit is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en beschikbaar in de brief van de belastingdienst. De belangrijkste voordelen van deze ANBI-status voor Fonds Gehandicaptensporten zijn sponsoren zijn:

 • er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Fonds Gehandicaptensport;
 • donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
 • donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).
×